ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ:

Σε κάθε περίοδο οδήγησης 4,5 ωρών πρέπει να περιέχει διάλλειμα 45 λεπτών, με την εξής κατανομή:

  1. μετά από συνεχής οδήγηση 4,5 ωρών, διάλλειμα 45 λεπτών
  2. μετά από συνεχής οδήγηση 2,5 ωρών διάλλειμα 30 λεπτών, στη συνέχεια οδήγηση 2 ώρες και διάλλειμα 45 λεπτών
  3. μετά από συνεχής οδήγηση 2 ωρών διάλλειμα 15 λεπτών, στη συνέχεια οδήγηση 2,5 ώρες και διάλλειμα 30 λεπτών.

Ο ημερήσιος χρόνος οδήγησης δε μπορεί να υπερβαίνει τις 9 ώρες, με εξαίρεση 2 φορές την εβδομάδα όπου μπορεί να παραταθεί μέχρι 10 ώρες. Συνδυαστικά με το διάλλειμα που πρέπει να λαμβάνει, η κατανομή των ωρών μπορεί να γίνει ως εξής:

Σε ημερήσιο χρόνο οδήγησης 9 ωρών:

  1. μετά από συνεχής οδήγηση 4,5 ωρών, διάλλειμα 45 λεπτών και οδήγηση 4,5 ώρεςhronika oria apasholisis odigwn 1
  2. μετά από συνεχής οδήγηση 4 ωρών διάλλειμα 45 λεπτών, οδήγηση 2,5 ώρες και διάλλειμα 45 λεπτών και οδήγηση 2,5 ώρες

 

Σε ημερήσιο χρόνο οδήγησης 10 ωρών:

  1. μετά από συνεχής οδήγηση 4,5 ωρών, διάλλειμα 45 λεπτών, οδήγηση 4,5 ώρες και διάλλειμα 45 λεπτών και οδήγηση 1 ώρα ή
  2. μετά από συνεχής οδήγηση 2 ωρών διάλλειμα 45 λεπτών, οδήγηση 4,5 ώρες και διάλλειμα 45 λεπτών και οδήγηση 3,5 ώρες

Παράδειγμα περιόδου εργασίας που περιλαμβάνει ημερήσιο χρόνο οδήγησης 8 ωρών:

hronika oria apasholisis odigwn 2

Παράδειγμα περιόδου εργασίας που περιλαμβάνει ημερήσιο χρόνο οδήγησης 8 ½ ωρών:

hronika oria apasholisis odigwn 3

Παράδειγμα περιόδου εργασίας που περιλαμβάνει ημερήσιο χρόνο οδήγησης 10 ωρών:

hronika oria apasholisis odigwn 4

Λοιπά παραδείγματα κατανομής ημερήσιου χρόνου οδήγησης:

hronika oria apasholisis odigwn 5

 

hronika oria apasholisis odigwn 6

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ
Ο οδηγός, με την έναρξη της εργασίας, πρέπει να συμπληρώσει στα ανάλογα σημεία του δίσκου τα εξής στοιχεία:

-Ονοματεπώνυμο
-Ημερομηνία Εκκίνησης
-Αριθμός κυκλοφορίας
-Τόπος Εκκίνησης
-Χιλιόμετρα κατά την εκκίνηση

Με τη λήξη του δρομολογίου συμπληρώνει τα εξής:

-Τόπος άφιξης
-Ημερομηνία Άφιξης (τέλος διαδρομής)
-Χιλιόμετρα κατά την άφιξη
-Διαφορά χιλιομέτρων

Τα ανωτέρω πρέπει να είναι ευανάγνωστα, χωρίς μουτζούρες και διορθώσεις. Τα φύλλα καταγραφής δεν πρέπει να είναι ακάθαρτα ή φθαρμένα. Ο οδηγός πρέπει να μεριμνεί στην απεικόνιση στον ταχογράφο της ημερήσιας δραστηριότητας (οδήγηση, διάλλειμα, επισκευή κτλ) μέσω των λειτουργιών αυτού.

Βεβαίωση λειτουργίας ταχογράφων
Η βεβαίωση του ψηφιακού ταχογράφου ισχύει για 2 έτη, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπήρξε στο όχημα ή στον ταχογράφο μεταβολή, που να συνεπάγεται την έκδοση νέας.

Βιβλιαράκι βλαβών ταχογράφου
Κάθε όχημα πρέπει να φέρει το δικό του βιβλίο βλαβών ταχογράφων. Σε περίπτωση που δημιουργηθεί βλάβη στον ταχογράφο, δηλώνεται στο πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα Τροχαίας. Έπειτα η επισκευή μπορεί να γίνει εντός 5 ημερών. Αν το όχημα δεν δύναται να επιστρέψει στην έδρα της επιχείρησης εντός του χρονικού ορίου, η επισκευή πρέπει να γίνει καθοδόν.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ
Το έντυπο της βεβαίωσης χρησιμοποιείται μόνον εφόσον δεν είναι δυνατόν, βάσει αντικειμενικών τεχνικών λόγων, να αποδειχθεί από τις εγγραφές του ταχογράφου ότι έχουν τηρηθεί οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006.

Η βεβαίωση έχει σκοπό να δικαιολογήσει προς τα όργανα ελέγχου την απουσία καταγραφών στον ταχογράφο για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Στις περιπτώσεις αυτές συντάσσεται βεβαίωση για την ύπαρξη τέτοιων λόγων, το οποίο συμπληρώνεται για επιπρόσθετες πληροφορίες, στις περιπτώσεις που οι εγγραφές ταχογράφου, περιλαμβανομένων των χειρόγραφων καταχωρίσεων, δεν ήταν δυνατόν να γίνουν για αντικειμενικούς λόγους.

Πως διαμορφώνονται τα Πρόστιμα
Υπάρχουν τριών ειδών παραβάσεις:

-οι πολύ σοβαρές παραβάσεις (ΠΣΠ)
-οι σοβαρές παραβάσεις (ΣΠ)
-οι ελαφριές παραβάσεις (ΕΠ)

Ανάλογα με την κατηγοριοποίηση της παράβασης επιβάλλεται και το αντίστοιχο πρόστιμο. Η πιο υψηλή είναι αυτή της μη εγκατάστασης ταχογράφου ή εγκατάστασης μη εγκεκριμένου τύπου (4.000€ στην εταιρεία, 1.000€ στον οδηγό). Στην κατηγορία των πολύ σοβαρών παραβάσεων (ΠΣΠ) κυμαίνονται στα 550€ (400€ στην εταιρεία και 150€ στον οδηγό) και στα 280€ (220€ εταιρεία, 60€ οδηγός).

ΠΣΠ με πρόστιμο ύψους 550€ μεταξύ άλλων είναι:

-Η πλαστογραφία, αφαίρεση, καταστροφή δεδομένων καταχωρημένων σε φύλλα καταγραφής, αποθηκευμένων στη συσκευή ελέγχου ή στην κάρτα οδηγού ή εκτυπωμάτων από τη συσκευή ελέγχου
-Η επέμβαση στη συσκευή ελέγχου, στο φύλλο καταγραφής ή στην κάρτα οδηγού, που μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την παραποίηση δεδομένων ή/και πληροφοριών εκτυπωμάτων
-Η κατοχή του οδηγού περισσοτέρων από μια ισχύουσες κάρτες

Όσον αφορά στην κατηγορία των σοβαρών παραβάσεων (ΣΠ) διαμορφώνονται στα 265€ (210€ εταιρεία, 55€ οδηγός). Μερικές από τις ΣΠ είναι:

-Η παραβίαση του 9ωρου εργασίας μέχρι και δύο ώρες (10-11ώρες οδήγησης)
-Η έλλειψη αρκετών φύλλων καταγραφής στο όχημα
-Η παράλειψη υποβολής εντός 7 ημερών αίτησης αντικατάστασης για κάρτα οδηγού φθαρμένη, που λειτουργεί πλημμελώς ή έχει χαθεί ή έχει κλαπεί

 

Τέλος, στην κατηγορία με τις ελαφριές παραβάσεις (ΕΠ) τα πρόστιμα είναι στα 250€ (200€ εταιρεία, 50€ οδηγός). Μεταξύ άλλων ΕΠ είναι:

-Η έλλειψη του τόπου έναρξης ή τέλους χρήσης του φύλλου
-Η έλλειψη του αριθμού κυκλοφορίας στο φύλλο καταγραφής
-Η χρήση ακάθαρτων ή φθαρμένων φύλλων-καρτών οδηγού και αναγνώσιμων δεδομένων

Στο όχημα πρέπει να βρίσκονται και να επιδεικνύονται οι ταχογράφοι των τελευταίων 28 ημερολογιακών ημερών. Σε περίπτωση ακινησίας του οχήματος για πάνω από 28 ημέρες, επιδεικνύεται το φύλλο καταγραφής της τελευταίας ημέρας που το όχημα κινήθηκε, ο οποίος και μένει στη συσκευή μέχρι την ημέρα που θα κινηθεί ξανά το όχημα.

Μετά από κάθε καθοδόν έλεγχο, συντάσσεται από την υπηρεσία ελέγχου η βεβαίωση «Έντυπο Ελέγχου καθοδόν» και χορηγείται ένα αντίγραφο, με πρωτότυπες υπογραφές και σφραγίδες στον οδηγό. Η βεβαίωση χορηγείται ανεξάρτητα εάν διαπιστώθηκαν ή όχι παραβάσεις. Το έντυπο πρέπει να βρίσκεται στο όχημα για διάστημα 28 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ελέγχου και να επιδεικνύεται σε επόμενο έλεγχο, ώστε να αποφεύγεται διπλός έλεγχος και τυχόν επιβολή κυρώσεων για τις ίδιες παραβάσεις, αλλά και για να διαπιστώνεται η υποτροπή του οδηγού στις ίδιες παραβάσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: για κάθε παράβαση καταλογίζεται το προβλεπόμενο πρόστιμο, ανάλογα το είδος της παράβασης. Σε περίπτωση π.χ. διαπιστωθούν 2 παραβάσεις θα καταλογιστούν 2 πρόστιμα, ανάλογα της κατηγορίας που υπάγονται.

 ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
Ο εργαζόμενος υποχρεούται για την ορθή τήρηση και συμπλήρωση αυτού.

Οι ημερομηνίες σε κάθε φύλλο θα είναι χειρόγραφα προ-συμπληρωμένες.

Σε ημέρα που δεν εκτελείται δρομολόγιο, θα μένει κενή η αντίστοιχη σελίδα του βιβλίου δρομολογίων.

Με την ολοκλήρωση της ημέρας κόβεται η σελίδα από τον οδηγό και παραδίδεται στον εργοδότη, αφού προηγουμένως έχουν υπογράψει και οι δύο.

Το στέλεχος του βιβλίου του τρέχοντος τριμήνου παραμένει πάντα στο όχημα, προς επίδειξη σε τυχόν έλεγχο από τα αρμόδια όργανα της Επιθεώρησης Εργασίας κ.λπ..

Μη εφοδιασμός ή φύλαξη βιβλίου δρομολογίων οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων συνιστά σημαντική παράβαση.

Έλεγχος ορθής συμπλήρωσης ταχογράφου και βιβλίου δρομολογίων
Καθημερινός έλεγχος στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, με την έναρξη απασχόλησης και πριν την αναχώρηση του δρομολογίου.