ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΝΠ 01/05/2020
ΚΥΑ 17788/346/10-05-2020


Επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα με εντολή Δημόσιας Αρχής

Παράταση αναστολής συμβάσεων εργασίας μέχρι την επαναλειτουργία της επιχείρησης και μέχρι 31/05/2020.

Οι εργαζόμενοι, είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 534,00€ για το διάστημα 01/05/2020-31/05/2020.

Σε παράτασης αναστολής των συμβάσεων εργασίας για λιγότερες ημέρες η αποζημίωση υπολογίζεται κατ’αναλογία (περίπου 17,80€/ημέρα).

Για την είσπραξη της αποζημίωσης υποβάλλει ο εργοδότης Υ.Δ. στην ΕΡΓΑΝΗ από 18/05/2020 έως 31/05/2020.

Οι εργαζόμενοι δεν υποβάλλουν δήλωση, παρά μόνο τροποποίηση αν επιθυμούν την τροποποίηση στοιχείων του τραπεζικού τους λογαριασμού (ΙΒΑΝ) ή στοιχείων της μίσθωσης κύριας κατοικίας τους, από 19/05/2020 έως και 01/06/2020.

Οι πληρωμές των εργαζομένων θα γίνουν από 05/06/2020 έως 10/06/2020.

Στους εργαζόμενους παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη υπολογιζόμενη επί της αναλογίας των ημερών αναστολής της σύμβασης εργασίας τους, υπολογιζόμενη αυτή τη φορά επί του ποσού των 534 ευρώ και μάλιστα αναλογικά για όσο διάστημα απασχολήθηκαν οι εργαζόμενοι.

Καθ’ όλη τη διάρκεια αναστολής λειτουργίας απαγορεύεται η καταγγελία συμβάσεων εργασίας. Σε περίπτωση πραγματοποίησης τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες.

Επίσης, δεν επιτρέπεται η οριστική ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας.


ΡΗΤΡΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 Α. ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση δεν έχει ρήτρες διατήρησης θέσεων εργασίας.

Β. ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εντάσσονται στα μέτρα των πληττόμενων επιχειρήσεων τα οποία αναγράφονται παρακάτω.


Επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά / Επιχειρήσεις που επαναλειτουργούν μετά την άρση της αναστολής λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής

Δύνανται να παρατείνουν την αναστολή των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή μέχρι του ποσοστού 60% αυτών και μέχρι 31/05/2020. Σε περίπτωση επιχείρησης με έναν εργαζόμενο του οποίου η σύμβαση τελεί σε αναστολή, αυτή μπορεί να παραταθεί.

Οι εργαζόμενοι, είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 534,00€ κατ’αναλογία (περίπου 17,80€/ημέρα) των ημερών της παράτασης της αναστολής και μέχρι 31/05/2020. Ο χρόνος παράτασης της αναστολής συμβάσεων εργασίας εξαρτάται από το χρόνο που λήγει η αρχική αναστολή σύμβασης εργασίας.

Για την είσπραξη της αποζημίωσης υποβάλλει ο εργοδότης Υ.Δ. στην ΕΡΓΑΝΗ από 01/06/2020 έως 07/06/2020.

Οι εργαζόμενοι δεν υποβάλλουν δήλωση, παρά μόνο τροποποίηση αν επιθυμούν την τροποποίηση στοιχείων του τραπεζικού τους λογαριασμού (ΙΒΑΝ) ή στοιχείων της μίσθωσης κύριας κατοικίας τους, από 01/06/2020 έως 07/06/2020.

Οι πληρωμές των εργαζομένων θα γίνουν από 10/06/2020 έως 12/06/2020.

Στους εργαζόμενους παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη υπολογιζόμενη επί της αναλογίας των ημερών αναστολής της σύμβασης εργασίας τους, υπολογιζόμενη αυτή τη φορά επί του ποσού των 534 ευρώ και μάλιστα αναλογικά για όσο διάστημα απασχολήθηκαν οι εργαζόμενοι.

Συμβάσεις εργασίας εργαζομένων που δεν έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή μέχρι και την 10.5.2020 δεν μπορούν πλέον να τεθούν σε αναστολή

Καθ’ όλη τη διάρκεια αναστολής των συμβάσεων εργασίας απαγορεύεται η καταγγελία συμβάσεων εργασίας για το σύνολο του προσωπικού. Σε περίπτωση πραγματοποίησης τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες.

Μετά τη λήξη του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους, υποχρεούνται  να διατηρήσουν, για χρονικό διάστημα 45 ημερών τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας (σε απόλυση πρέπει να γίνει αντικατάσταση της θέσης) και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας (συμβάσεις πλήρους ή μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης).


Οριστική ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας

Οι επιχειρήσεις δύνανται να προβαίνουν σε ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τουλάχιστον για το 40% των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή και εφόσον η αναστολή με τον εξής διαχωρισμό:

 • Επιχειρήσεις που επαναλειτουργούν μετά την άρση αναστολής λειτουργίας : χωρίς χρονικό περιορισμό διατήρησης της αναστολής συμβάσεων
 • Επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά: να έχει διατηρηθεί κατ’ ελάχιστο για δεκαπέντε (15) ημέρες.

Οι συμβάσεις των εργαζόμενων των οποίων ανακαλείται η αναστολή δεν δύναται να τεθούν εκ νέου σε αναστολή.

Εφόσον χωρεί ανάκληση της αναστολής της σύμβασης εργασίας κατ’εφαρμογή του παρόντος, οι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης κατ’αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής.


Προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας

Δύνανται να θέτουν σε εφαρμογή το σύστημα εργασίας με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • με περίοδο αναφοράς τον μήνα, κάθε εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται κατ’ ελάχιστο δύο (2) εβδομάδες, συνεχόμενα ή διακεκομμένα, και
 • ανά εβδομάδα εντάσσεται σε αυτόν τον τρόπο οργάνωσης τουλάχιστον το 50% του προσωπικού της επιχείρησης των οποίων οι συμβάσεις δεν έχουν τεθεί σε αναστολή.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω διάταξη δεν μπορεί να εφαρμοστεί πέραν της 20/9/2020.

Πλέον η διάταξη αυτή μπορεί να εφαρμοστεί αποκλειστικά σε εργαζόμενους οι οποίοι τελούν σε αναστολή της συμβάσεις εργασίας και οι οποίες ανακαλούνται. Δεν αφορά εργαζόμενους των οποίων λήγει η αναστολή της σύμβασης και επιστρέφουν στην εργασία τους μετά το πέρας των 45 ημερών.

Αναλυτικά:

 1. Επιχειρήσεις που επαναλειτουργούν μετά την άρση της αναστολής λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής,  δύνανται να προβαίνουν σε ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τουλάχιστον για το 40% των εργαζομένων τους
 2. Επιχειρήσεις, που πλήττονται σημαντικά και έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, δύνανται να προβαίνουν σε ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τουλάχιστον για το 40% των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή και εφόσον η αναστολή έχει διατηρηθεί κατ’ ελάχιστο για δεκαπέντε (15) ημέρες

Ο ανωτέρω επιχειρήσεις που προβαίνουν σε ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας μέρους των εργαζομένων τους, κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω, δύνανται για αυτούς τους εργαζόμενους να κάνουν χρήση των διατάξεων σχετικά με το προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας για τον υπολογισμό του απαιτούμενου 50% του προσωπικού της επιχείρησης, λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των εργαζομένων των οποίων ανακλήθηκε η αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους.


Εξαιρέσεις

Δύνανται να προβαίνουν σε παράταση αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους σε ποσοστό μεγαλύτερο του προβλεπομένου (60%) και οριστική ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους σε ποσοστό μικρότερο του προβλεπομένου (40%) επαναλειτουργούσες με εντολή δημόσιας αρχής κατά το μήνα Μάιο 2020 καθώς και πληττόμενες επιχειρήσεις που έχουν Κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με το μεγαλύτερο ποσοστό ακαθάριστων εσόδων, όπως αποτυπώνεται στην τελευταία περιοδική δήλωση Ε3, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα.


Προσωρινή ανάκληση αναστολής συμβάσεων

Επιτρέπεται η προσωρινή ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για έκτακτες, κατεπείγουσες, μη αναβαλλόμενες και ανελαστικές ανάγκες σε επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα είτε έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής είτε πλήττεται σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δηλώσουν και να αιτιολογήσουν την ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζόμενων αυτών, καθώς και το χρονικό διάστημα της ανάκλησης, σε ειδικό έντυπο στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη πραγματοποίησης της παρεχόμενης έκτακτης εργασίας.

Μετά από τη λήξη της προσωρινής ανάκλησης της αναστολής της σύμβασης εργασίας συνεχίζεται η αναστολή της σύμβασης μέχρι της συμπληρώσεως του πλήρους χρονικού διαστήματός της.

Για το χρονικό διάστημα της προσωρινής ανάκλησης της αναστολής της σύμβασης εργασίας κατ’ εφαρμογή του παρόντος, υπόχρεος καταβολής των αποδοχών των εργαζομένων είναι ο εργοδότης.


Έκτακτα και προσωρινά μέτρα ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες, των οποίων είχε ανασταλεί η λειτουργία με εντολή δημόσιας αρχής ή ήταν πληττόμενες σημαντικά, βάσει των σχετικών υπουργικών αποφάσεων, προσαρμόζουν το ωράριο εργασίας των εργαζομένων τους με το ωράριο λειτουργίας τους.

Η ως άνω προσαρμογή του ωραρίου των εργαζομένων πραγματοποιείται με την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται το είδος της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων αυτών.

 

 

ΑΝΑΦΟΡΑ  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ  ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (ΠΡΙΝ ΤΗΣ ΠΝΠ ΤΗΣ 01/05/2020)

Αναστολή συμβάσεων εργασίας επιχειρήσεων που έκλεισαν με εντολή δημόσιας αρχής

Η ημερομηνία αναστολής των συμβάσεων εργασίας για τις επιχειρήσεις που έκλεισαν με εντολή δημόσιας αρχής είναι η 15η Μαρτίου 2020 ανεξαρτήτως χρόνου δήλωσης από τον εργοδότη.

Η αναστολή των συμβάσεων εργασίας καταλαμβάνει το χρονικό διάστημα από 15/03/2020 έως 30/04/2020 και με αντίστοιχη επιμήκυνση του διαστήματος έως ότου επιτραπεί η επαναλειτουργία της επιχείρησης.


Αποδοχές εργαζόμενων σε επιχειρήσεις που έκλεισαν με εντολή δημόσιας αρχής διαστήματος από 11/03/2020 έως 14/03/2020

Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις, των οποίων απαγορεύτηκε η επιχειρηματική τους δραστηριότητα με εντολή δημόσιας αρχής, δεν οφείλουν να παρέχουν την εργασία τους & οι επιχειρήσεις δεν οφείλουν αποδοχές, για το αναφερόμενο διάστημα, λόγω του ότι η απαγόρευση λειτουργίας της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, με εντολή δημόσιας αρχής, συνιστά γεγονός ανωτέρας βίας.


Παράταση μετά την 01/05/2020 της αναστολής συμβάσεων επιχειρήσεων που έκλεισαν με εντολή δημόσιας αρχής

Στην περίπτωση αυτή, οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τελούν σε αναστολή, για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η εντολή της δημόσιας αρχής, για απαγόρευση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.


Αποδοχές εργαζόμενων σε επιχειρήσεις που έκλεισαν με εντολή δημόσιας αρχής και παράταση αυτών μετά την 01/05/2020

Οι εργαζόμενοι των οποίων παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας, είναι δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης κατ’ αναλογία των ημερών της παράτασης αυτής. Όπως έχουν αναφέρει, η αναλογία θα είναι το 1/45 των 800,00€ για κάθε ημέρα αναστολής.


Δηλώσεις αναστολής συμβάσεων πληττόμενων επιχειρήσεων

Η δήλωση αναστολής των συμβάσεων εργασίας για τις πληττόμενες επιχειρήσεις μπορούσε να γνωστοποιηθεί στην ΕΡΓΑΝΗ από 25/03/2020 έως 20/04/2020. Ως χρόνος έναρξης αναστολής των συμβάσεων , λογίζεται η ημέρα υποβολής δήλωσης & αυθημερόν γνωστοποίησης στον εργαζόμενο.

H ρύθμιση αυτή όμως τελεί υπό την αίρεση επικειμένων αλλαγών , βάση Υ.Α. σχετικά με την προθεσμία υποβολής της ΑΠΔ μισθολογικής περιόδου απασχόλησης Μαρτίου 2020, όπου αναφέρεται πως η ημερομηνία έναρξης αναστολής των συμβάσεων εργασίας μπορεί να είναι από 21/03/2020 και μετά, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας γνωστοποίησης αυτής στην ΕΡΓΑΝΗ.

Με νέα ΠΝΠ ανακοινώθηκε πως Επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά, μπορούν να επεκτείνουν και για την μήνα Μάιο την αναστολή του 60% των εργαζομένων που βρίσκονται ήδη σε αναστολή.

Οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει διατηρήσουν για χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας ενώ υποχρεούνται επίσης να μην προβούν σε μειώσεις του προσωπικού τους με καταγγελίες συμβάσεων εργασίας.


Αποδοχές εργαζόμενων πληττόμενων επιχειρήσεων διαστήματος από διακοπή εργασίας έως ημερομηνίας αναστολής

Δεν συνιστά γεγονός ανωτέρας βίας και ο εργαζόμενος έχει το δικαίωμα να απαιτήσει μισθό για το διάστημα αυτό έως την ημερομηνία αναστολής της σύμβασης εργασίας του.

Στη συνέχεια λαμβάνει την αποζημίωση ειδικού σκοπού των 800,00 € , η οποία καλύπτει χρονικό διάστημα αναστολής της σύμβασης εργασίας 45 ημερολογιακών ημερών.

Σε περίπτωση συνέχισης της αναστολής πέρα των 45 ημερών, σε διάστημα μετά την 01/05/2020,  οι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης κατ’ αναλογία των ημερών της παράτασης αυτής.

Όπως έχουν αναφέρει, η αναλογία θα είναι το 1/45 των 800,00€ για κάθε ημέρα αναστολής.


Αναστολή συμβάσεων εργασίας νεοπροσλαμβανόμενων

Σε αναστολή τίθενται συμβάσεις εργασίας που ήταν ενεργές στις 21/03/2020.

Εργαζόμενοι που προσλήφθηκαν μετά τις 21/03/2020 δεν μπορεί να τεθούν σε αναστολή η σύμβαση εργασίας τους.


Διενέργεια προσλήψεων μετά την αναστολή συμβάσεων εργασίας μέρους ή όλου του προσωπικού

Δεν απαγορεύεται σε επιχειρήσεις που κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας να προβαίνουν σε νέες προσλήψεις προσωπικού.


Συμβάσεις Ορισμένου χρόνου με ημερομηνία αυτοδίκαιης λήξης σε χρόνο μεταγενέστερο της 20ης Μαρτίου

Εργαζόμενοι επιχειρήσεων που ανεστάλη η επιχειρηματική τους δραστηριότητα με εντολή δημόσιας αρχής ή που πλήττονται σημαντικά, υποχρεούνται, μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής να απασχολήσουν τον εργαζόμενο για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται από την ημερομηνία αναστολής μέχρι την συμβατική ημερομηνία λήξης της σύμβασης.

Εφόσον η επιχείρηση συνεχίζει να μην λειτουργεί ή με εντολή δημόσιας αρχής ή λόγω εποχικότητας , οι ημέρες εργασίας που απομένουν ενεργοποιούνται μόλις επαναλειτουργήσει η επιχείρηση.


Απαγόρευση απολύσεων από επιχειρήσεις που τελούν σε αναστολή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που τελούν σε αναστολή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, με εντολή δημόσιας αρχής και για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας.

Σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες. Ειδικότερα οι καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας των επιχειρήσεων αυτών , που πραγματοποιήθηκαν από 18.3.2020 και εφεξής είναι άκυρες.


Απαγόρευση απολύσεων πληττόμενων επιχειρήσεων

Οι επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά & κάνουν χρήση του δικαιώματος αναστολής των συμβάσεων εργασίας, μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, απαγορεύεται ρητά να προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας για το σύνολο του προσωπικού τους και, σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.

Υποχρεούνται, μετά τη λήξη του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, να διατηρήσουν, για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αναστολής (δηλαδή για 45 ημέρες), τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας & με τους ίδιους όρους εργασίας κατά την 21/03/2020.

Στην έννοια του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρούντες οικειοθελώς από την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης, καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας λήγει μετά τη λήξη της αναστολής.

Έστω και ένα (1) εργαζόμενος να έχει τεθεί σε αναστολή εργασιακής σχέσης , δεν μπορεί να γίνει απόλυση του συνόλου των εργαζομένων που απασχολεί και αν παρά ταύτα προβεί σε απολύσεις, αυτές είναι άκυρες.

Για πληττόμενη επιχείρηση που δεν εφαρμόζει το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας , δεν τίθεται θέμα ακυρότητας της καταγγελίας , στην περίπτωση που απολύσει εργαζόμενο .


Προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας

Για ένα μέρος του προσωπικού των πληττόμενων επιχειρήσεων είναι δυνατόν να εφαρμόζεται η αναστολή της σύμβασης εργασίας του και για τουλάχιστον το 50% του εναπομείναντος προσωπικού, να εφαρμόζεται εργασία κατ’ ελάχιστο δυο (2) εβδομάδων , με περίοδο αναφοράς το μήνα συνεχόμενα ή διακεκομμένα.

Σε εφαρμογή του άρθρου ένατου παρ. 1, 2 της από 20/03/2020 ΠΝΠ (Α΄ 68), επιχειρήσεις που ανήκουν στις πληττόμενες, και για όσο χρόνο πλήττονται, δύνανται να θέτουν σε εφαρμογή το σύστημα εργασίας με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας, κατά το οποίο:

α) με περίοδο αναφοράς τον μήνα, κάθε εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται κατ’ελάχιστο δύο (2) εβδομάδες, συνεχόμενα ή διακεκομμένα, και

β) ανά εβδομάδα εντάσσεται σε αυτόν τον τρόπο οργάνωσης τουλάχιστον το 50% του προσωπικού της επιχείρησης.

Οι εργοδότες που κάνουν χρήση της ανωτέρω ρύθμισης, υποχρεούνται, για όσο χρόνο κάνουν χρήση του μέτρου να διατηρήσουν, τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, δηλαδή τους ίδιους εργαζόμενους και με τους ίδιους όρους εργασίας. Απαγορεύεται ρητά να προβούν σε καταγγελία για το σύνολο του προσωπικού τους και, σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη. Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρείται η λύση σύμβασης εργασίας με οικειοθελή αποχώρηση και η λύση σύμβασης ένεκα συνταξιοδότησης.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω διάταξη δεν μπορεί να εφαρμοστεί πέραν της 20/09/2020, όπως αναφέρεται και στην παρ.1 του άρθρου 9 της από 20/3/2020 Π.Ν.Π..


Εξαιρέσεις από τον ειδικό μηχανισμό στήριξης

Από τον ανωτέρω ειδικό μηχανισμό των εργαζομένων εξαιρούνται:

α) όσοι εργάζονται εξ αποστάσεως,

β) όσοι διατελούν σε πάσης φύσεως νόμιμη άδεια,

γ) όσοι εργάζονται ως προσωπικό ασφαλείας και

δ) οι εργαζόμενοι, των οποίων η σχέση εξαρτημένης εργασίας δεν αναστέλλεται λόγω της απαγόρευσης λειτουργίας των επιχειρήσεων.


Εξ αποστάσεως παρεχόμενη εργασία

Η δυνατότητα του εργοδότη να καθορίζει με απόφασή του ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο στον προβλεπόμενο από την ατομική σύμβαση τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο.


Πρόσκαιρη Τηλεργασία

Οι επιχειρήσεις που πλήττονται, δύνανται κατ’ εξαίρεση να συμφωνήσουν με τους εργαζόμενούς τους, που οι συμβάσεις εργασίας τους τελούν σε αναστολή, και είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, την παροχή τηλεργασίας.

Η εφαρμογή αυτού δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% των εργαζόμενων σε αναστολή και γίνεται μόνο για πρόσκαιρες ανάγκες της επιχείρησης.

Οι επιχειρήσεις που κάνουν χρήση της Πρόσκαιρης Τηλεργασίας δεσμεύονται με ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας και ρήτρα ακυρότητας απόλυσης.

Στις περιπτώσεις που επιχειρήσεις-εργοδότες, απασχολούν εκτάκτως με τηλεργασία, εργαζομένους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους τελούσαν σε αναστολή και οι οποίοι συνέχισαν να είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, τα ποσά των αποδοχών που καταβάλλονται από τις υπόχρεες επιχειρήσεις-εργοδότες για το διάστημα διακοπής της αναστολής και έκτακτης παροχής τηλεργασίας και καταχωρούνται με ειδικό τύπο αποδοχών στην ΑΠΔ.


Άδεια ειδικού σκοπού στον ιδιωτικό τομέα

Συνιστά δικαίωμα του εργαζόμενου να αιτηθεί στον εργοδότη την άδεια ειδικού σκοπού και εκείνος οφείλει να την εγκρίνει, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη λήψητης, κατά τα οριζόμενα στην νομοθετική ρύθμιση .

Το εν λόγω δικαίωμα δύναται να ασκηθεί από τον εργαζόμενο ανεξάρτητα από το εάν απασχολείται σε ωράριο εκτός λειτουργίας σχολείων , παιδικών σταθμών κλπ.

Η χρήση της άδειας ειδικού σκοπού παρατείνεται μέχρι και την 10η Μαΐου 2020 και αναμένεται να συνεχιστεί.

17787/520/08-05-2020 «Παράταση της άδειας ειδικού σκοπού»  Η άδεια ειδικού σκοπού του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), συναρτάται με την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των μονάδων/δομών παροχής φροντίδας ή εκπαίδευσης, όπου είναι εγγεγραμμένα ή φοιτούν τα τέκνα, όπως αυτές προβλέπονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του προαναφερόμενου άρθρου και χορηγείται υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις για όλο το διάστημα που διαρκεί η εν λόγω αναστολή, χωρίς να προβλέπεται άλλος χρονικός περιορισμός ή να χρειάζεται να εκδοθεί νέα προς τούτο ρύθμιση.

Το εν λόγω δικαίωμα δύναται να ασκηθεί από τον εργαζόμενο ανεξάρτητα από το εάν απασχολείται σε ωράριο εκτός λειτουργίας σχολείων , παιδικών σταθμών κλπ.

Δεν την δικαιούνται οι γονείς βρεφών ή νηπίων που δεν είναι εγγεγραμμένα σε βρεφικούς , βρεφονηπιακούς & παιδικούς σταθμούς.

Οι εργαζόμενοι επιχειρήσεων που ανεστάλη η λειτουργία τους , δεν μπορούν να κάνουν χρήση της άδειας ειδικού σκοπού.


Παραμονή εργαζομένων κατ’ οίκον μετά από οδηγίες του ΕΟΔΥ / Εργαζόμενοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες

Ο εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενους, που εμπίπτουν στην περιπτωσιολογία συμπτωμάτων οι ίδιοι ή τα οικεία τους πρόσωπα και σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ πρέπει να παραμείνουν κατ’ οίκον, υποχρεούται να αποδεχθεί την αποχή τους από τα εργασιακά τους καθήκοντα άμεσα από τη στιγμή που θα έρθει σε γνώση του το γεγονός.

Συστήνεται η απομάκρυνση των εγκύων εργαζομένων γυναικών, λόγω του ενδεχόμενου κινδύνου για τις ίδιες και για το κυοφορούμενο έμβρυο.

Κατά το διάστημα παραμονής του εργαζόμενου στην οικία του, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει το σύνολο των αποδοχών του εργαζομένου, εκτός κι αν η επιχείρηση έχει αναστείλει την δραστηριότητα της στο σύνολο ή μέρος αυτής λόγω εντολής δημόσιας αρχής για την αντιμετώπιση της μετάδοσης του κορωνοϊού.


Επίδομα Πάσχα 2020

Οι επιχειρήσεις των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με απόφαση της δημόσιας αρχής & οι επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας, δύνανται να καταβάλουν το Δώρο Πάσχα σε χρόνο μεταγενέστερο από τον οριζόμενο στην ΚΥΑ 19040/7.12.1981 και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2020.

Οι εργαζόμενοι των οποίων έχει ανασταλεί η εργασιακή σχέση, βάσει των σχετικών διατάξεων, δικαιούνται να λάβουν ολόκληρο το Δώρο Πάσχα έτους 2020 ως εξής:

α) από τους εργοδότες τους θα λάβουν την αναλογία που αντιστοιχεί στην περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως και την ημέρα που τέθηκε σε αναστολή η σύμβαση εργασίας τους

β) από το κράτος θα λάβουν το ποσό της αναλογίας που αντιστοιχεί στην περίοδο της αναστολής.

Το δώρο Πάσχα υπολογίζεται βάσει του καταβαλλόμενου μισθού ή ημερομισθίου την προηγούμενη της ημερομηνίας αναστολής της εργασιακής σχέσης.


Προσωρινή ανάκληση αναστολής συμβάσεων

 1. Επιτρέπεται η προσωρινή ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για έκτακτες, κατεπείγουσες, μη αναβαλλόμενες και ανελαστικές ανάγκες σε επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα είτε έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής είτε πλήττεται σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

  Για το διάστημα της ανάκλησης, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, οφείλονται από τον εργοδότη οι συμβατικές αποδοχές κατ’ αναλογία των ημερών απασχόλησης.

 2. Οι επιχειρήσεις εργοδότες, που κάνουν χρήση της προσωρινής ανάκλησης της παρ. 1, υποχρεούνται να το γνωστοποιήσουν σε ειδικό έντυπο στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» και σε κάθε περίπτωση πριν από την έναρξη πραγματοποίησης της παρεχόμενης έκτακτης εργασίας.
 3. Μετά από τη λήξη της προσωρινής ανάκλησης της αναστολής της σύμβασης εργασίας συνεχίζεται η αναστολή της σύμβασης μέχρι της συμπληρώσεως του πλήρους χρονικού διαστήματός της.
 4. Για το χρονικό διάστημα της προσωρινής ανάκλησης της αναστολής της σύμβασης εργασίας κατ’ εφαρμογή του παρόντος, υπόχρεος καταβολής των αποδοχών των εργαζομένων είναι ο εργοδότης.


Κυρώσεις – Πρόστιμα

Απασχόληση εργαζόμενου από εργοδότη που τελεί σε αναστολή της επιχειρηματικής του δραστηριότητας κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού, χωρίς την κατάθεση γνωστοποίησης στην ΕΡΓΑΝΗ την ανάκληση της αναστολής :

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛH ΠΑΡΑΒΑΣH – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ ΥΨΟΥΣ 1.200,00 €