ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αρμόδιο Υποκ/μα για απογραφή οικοδομοτεχνικού έργου είναι το  Υποκ/μα Μισθωτών ΕΦΚΑ του τόπου εκτέλεσης εργασιών του έργου.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Σημείωμα κατάθεσης εισφορών για την έκδοση της οικοδομικής άδειας εις διπλούν.
 2. Συμπληρωμένος Πίνακας 1,2,3 (ανάλογα με το είδος του έργου) εις διπλούν.
 3. Τίτλοι ιδιοκτησίας.
 4. Οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο από το οποίο προκύπτει ο Α.Φ.Μ. του Φυσικού ή Νομικού Προσώπου.
 5. Φωτοαντίγραφα ταυτότητας Υπευθύνων.
 6. Επιπλέον για μη Φυσικό πρόσωπο (κύριος ή εργολάβος που κατασκευάζει με το σύστημα της αντιπαροχής) απαιτείται:
  • Για Ο.Ε., Ε.Ε. φωτοαντίγραφο εταιρικού.
  • Για Ε.Π.Ε. φωτοαντίγραφο καταστατικού και Φ.Ε.Κ.(περίληψη δημοσίευσης καταστατικού).
  • Για Α.Ε. φωτοαντίγραφο καταστατικού και Φ.Ε.Κ.(περίληψη δημοσίευσης καταστατικού) ή ανακοίνωση καταχώρησης στο οικείο μητρώο (Μ.Α.Ε.) της Υπηρεσίας του Υπουργείου Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας της διοικητικής απόφασης της Α.Ε. για την σύσταση της εταιρείας. Επίσης την έγκριση του καταστατικού της και εφόσον έχουν επέλθει αλλαγές στην σύνθεση του Δ.Σ. της Α.Ε., Φ.Ε.Κ. για την σύνθεση του νέου Δ.Σ. ή φωτοαντίγραφο πρακτικών Δ.Σ. μέχρι της σχετικής δημοσίευσης.
  • Για κοινοπραξία, το συστατικό έγγραφο της κοινοπραξίας (και των κατά περίπτωση δικαιολογητικών, αναλόγως της νομικής μορφής των κοινοπρακτούντων μελών, όπως αναφέρονται παραπάνω).

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αρμόδιο Υποκ/μα για απογραφή οικοδομοτεχνικού έργου είναι το  Υποκ/μα Μισθωτών ΕΦΚΑ του τόπου εκτέλεσης εργασιών του έργου.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Προϋπολογισμός του έργου(αν έχει συνταχθεί) ή Τεχνική Περιγραφή.
 2. Σύμβαση ή συμφωνητικό μεταξύ κυρίου του έργου και εργολάβου.
 3. Τίτλοι Ιδιοκτησίας.
 4. Φωτοαντίγραφα ταυτότητας Υπευθύνων.
 5. Οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο από το οποίο προκύπτει ο Α.Φ.Μ. του φυσικού ή Νομικού Προσώπου.
 6. Επιπλέον για μη Φυσικό Πρόσωπο (κύριος ή εργολάβος) απαιτείται:
  • Για Ο.Ε., Ε.Ε., φωτοαντίγραφο εταιρικού.
  • Για Ε.Π.Ε. φωτοαντίγραφο καταστατικού και Φ.Ε.Κ. (περίληψη δημοσίευσης καταστατικού).
  • Για Α.Ε. φωτοαντίγραφο καταστατικού και Φ.Ε.Κ.(περίληψη δημοσίευσης καταστατικού) ή ανακοίνωση καταχώρησης στο οικείο μητρώο (Μ.Α.Ε.) της Υπηρεσίας του Υπουργείου Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας της διοικητικής απόφασης της Α.Ε. για τη σύσταση της εταιρείας. Επίσης την έγκριση του καταστατικού της και εφόσον έχουν επέλθει αλλαγές στη σύνθεση του Δ.Σ. της Α.Ε., Φ.Ε.Κ. για τη σύνθεση του νέου Δ.Σ. ή φωτοαντίγραφο πρακτικών Δ.Σ. μέχρι της σχετικής δημοσίευσης.
  • Για κοινοπραξία το συστατικό έγγραφο της κοινοπραξίας (και των κατά περίπτωση δικαιολογητικών, αναλόγως της νομικής μορφής των κοινοπρακτούντων μελών, όπως αναφέρονται παραπάνω).

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΧΡΙ 30/11/2019

«14.9 Μέχρι τη νομοθετική επαναρρύθμιση του άρθρου 33 του ν. 1836/1989 (Α’ 79), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37 του ν. 4488/2017 (Α’ 137) και το άρθρο 59 ου ν. 4611/2019 (Α’ 73) και σε κάθε περίπτωση μέχρι 30-11-2019 οι υπόχρεοι της παραγράφου 24 του άρθρου 4 της παρούσας υπουργικής απόφασης θα μπορούν να τηρούν το Βιβλίο Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού (Β.Η.ΔΑ.Π.) στην εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων χειρόγραφα, του οποίου αντίγραφο μετά την ως άνω επαναρρύθμιση, υποχρεούνται να υποβάλλουν συγκεντρωτικά και απογραφικά στην αρμόδια Υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας Σ.EΠ.E.).

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΟ ΣΕΠΕ (Ε12) ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ 01/12/2019

Εργοδότης που απασχολεί προσωπικό για την εκτέλεση οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου, υποχρεούται να αναγγέλλει το απασχολούμενο προσωπικό στις υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μέσω του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» πριν την έναρξη κάθε ημερήσιας απασχόλησης.

Ως υπόχρεος, για την Αναγγελία και την τήρηση αντιγράφου του εντύπου αυτής, στον τόπο εκτέλεσης του έργου ορίζεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 8 του Α.Ν. 1846/1951, όπως ισχύει, είναι υπόχρεο:

α) για την απογραφή οικοδομοτεχνικού έργου,

β) για την υποβολή της Α.Π.Δ., καθώς και την καταβολή των εισφορών.

Οι ανωτέρω εργοδότες δεν υποχρεούνται σε υποβολή πίνακα προσωπικού Ε4 για το απασχολούμενο προσωπικό που αναγγέλλουν με το έντυπο Ε12.

Η Αναγγελία περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

 1. Πλήρη στοιχεία του Έργου:
 2. Στοιχεία του Υπόχρεου Αναγγελίας
 3. Στοιχεία του Απασχολούμενου Προσωπικού στο Έργο

(Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη η φόρμα του εντύπου Ε12)

Για κάθε υπόχρεο Αναγγελίας και για κάθε έργο, πριν την έναρξη των εργασιών, υφίσταται αυτοτελής υποχρέωση Αναγγελίας και τήρησης αντιγράφου του εντύπου αυτής στον τόπο εκτέλεσης του έργου.

Για προγραμματισμένες οικοδομικές ή τεχνικές εργασίες, διάρκειας πέραν της μίας ημέρας, η κατά την προηγούμενη παράγραφο υποχρέωση δύναται να εκπληρούται, από τον υπόχρεο Αναγγελίας της άπαξ για το χρονικό διάστημα απασχόλησης του προσωπικού στο έργο ή για μικρότερα χρονικά διαστήματα και σε κάθε περίπτωση πριν από την έναρξη των εργασιών του απασχολούμενου προσωπικού.

Σε περίπτωση αλλαγών ή τροποποιήσεων που αφορούν στο απασχολούμενο προσωπικό, ο υπόχρεος Αναγγελίας υποχρεούται να τροποποιεί την Αναγγελία ως προς τα μεταβληθέντα στοιχεία, το αργότερο ως και την ίδια ημέρα της μεταβολής ή της τροποποίησης και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από το απασχολούμενο προσωπικό, αναγράφοντας στο πεδίο των παρατηρήσεων το λόγο της αλλαγής ή της τροποποίησης.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ

 1. Η μη Αναγγελία των απασχολουμένων συνιστά ευθέως αποδεικνυόμενη παράβαση και επιβάλλονται σε βάρος του υπόχρεου Αναγγελίας οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 5 του Ν. 4554/2018 (Α΄ 130), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 65 του Ν. 4635/2019 (Α΄167). ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΦΚΑ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 10.500,00€ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ
 2. Σε κάθε υπόχρεο Αναγγελίας που δεν τηρεί στον τόπο εκτέλεσης του έργου ή δεν επιδεικνύει, για οποιονδήποτε λόγο, στα αρμόδια όργανα ελέγχου, οσάκις ζητείται, το αντίγραφο του εντύπου της ως άνω Αναγγελίας για κάθε ημέρα απασχόλησης του προσωπικού, επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 24 του Ν. 3996/2011 (Α΄ 170), όπως ισχύει. ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΣΕΠΕ ΑΠΟ 300,00€ ΜΕΧΡΙ 50.000,00€